Văn phòng đăng ký đất đai tiếng Anh

Land registration office trong tiếng Anh là “land registration office.” Đây là một cơ quan công cộng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trong việc đăng ký quyền sở hữu đất đai.

Văn phòng đăng ký đất đai là nơi hướng dẫn, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai.

Chức năng của văn phòng đăng ký đất đai:

Thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác với đất.

Xây dựng, quản lý, cập nhật, quản lý, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Thống kê, kiểm kê đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của văn phòng đăng ký đất đai:

Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất.

Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa.

Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Một số mẫu câu về văn phòng đăng ký đất đai trong tiếng Anh:

My sister is an employee of the land registration office.

Chị gái tôi là nhân viên của văn phòng đăng ký đất đai.

Tomorrow, I have to go to the land registry office.

Sáng mai, tôi phải đến văn phòng đăng ký đất đai.

Bài viết văn phòng đăng ký đất đai tiếng Anh được tổng hợp bởi canhothemanor.org.

Trả lời

0913.756.339