Màn đêm tiếng Anh là gì

Màn đêm trong tiếng Anh được gọi là “dark”, phiên âm là därk. Màn đêm là thời điểm không có ánh sáng hoặc không được chiếu sáng, thường mô tả cảnh vật khi trời tối, bị bao phủ bởi bóng tối.

Màn đêm tiếng Anh là dark, phiên âm là /därk/.

Màn đêm là từ ngữ chỉ nơi không có ánh sáng hoặc không được chiếu sáng, thông thường được nhắc đến là cảnh vật khi trời tối, bị bao phủ bởi bóng tối.

Một số từ vựng tiếng Anh đồng nghĩa với màn đêm: Shadow, shade, black, gloom, obscurity, dusk, mirk, murk, umbra.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến màn đêm:

I don’t need you to light up my world. Just sit with me in the dark.

Tôi không cần bạn thắp sáng thế giới của tôi. Chỉ cần ngồi với tôi trong màn đêm tối.

When you took away my sunlight, I learned to glow in the dark.

Khi bạn mang ánh sáng mặt trời của tôi đi, tôi đã học cách phát sáng trong màn đêm tăm tối.

Spend time in the light so you can glow in the dark.

Trải qua thời gian trong ánh sáng, bạn có thể phát sáng trong màn đêm tối.

I had glow in the dark bands made up and I’ve given away a ton of them.

Tôi đã phát sáng trong dãy màn đêm được tạo và tôi đã cho đi hàng tấn ánh sáng đó.

Try loving dark and you’ll never hate loneliness.

Hãy thử yêu màn đêm tối, bạn sẽ không bao giờ ghét sự cô đơn.

All I know is a door into the dark.

Tất cả những gì tôi biết là một cánh cửa dẫn đến màn đêm.

Love is not blind. It sees you in the dark and choose to be your light.

Tình yêu không mù quáng. Nó tìm thấy bạn trong màn đêm tối và chọn làm ánh sáng cho bạn.

Bài viết màn đêm tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi Canhothemanor.org.

Trả lời

0913.756.339